BBC ITV RTE UK US cinema SYFY premium

BBC ITV RTE UK US cinema SYFY premium
#EXTM3U
#EXTINF:-1,001 - BBC1 HD
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/28118.ts
#EXTINF:-1,002 - BBC2 HD
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/28117.ts
#EXTINF:-1,003 - ITV HD
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/28116.ts
#EXTINF:-1,004 - CHANNEL 4 HD
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/28115.ts
#EXTINF:-1,005 - CHANNEL 5 HD
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/28114.ts
#EXTINF:-1,006 - SLY1 HD
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/28113.ts
#EXTINF:-1,007 - SLY ATLANTIC HD
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/28112.ts
#EXTINF:-1,008 - SLY LIVING HD
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/28111.ts
#EXTINF:-1,009 - BBC 1
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/28110.ts
#EXTINF:-1,010 - BBC 2
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/28109.ts
#EXTINF:-1,011 - BBC 1 (NI)
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/28108.ts
#EXTINF:-1,012 - BBC 1 (SCT)
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/28107.ts
#EXTINF:-1,013 - BBC 2 (SCT)
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/28106.ts
#EXTINF:-1,014 - BBC 2 (WLS)
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/28105.ts
#EXTINF:-1,015 - ITV
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/28104.ts
#EXTINF:-1,016 - ITV  PLUS 1
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/28103.ts
#EXTINF:-1,017 - ITV2
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/28102.ts
#EXTINF:-1,018 - ITV3
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/28101.ts
#EXTINF:-1,019 - ITV4
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/28100.ts
#EXTINF:-1,020 - ITVBe
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/28099.ts
#EXTINF:-1,021 - CHANNEL 4
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/28098.ts
#EXTINF:-1,022 - CHANNEL 4  PLUS 1
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/28097.ts
#EXTINF:-1,023 - 4SEVEN
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/28096.ts
#EXTINF:-1,024 - E4
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/28095.ts
#EXTINF:-1,025 - MORE4
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/28094.ts
#EXTINF:-1,026 - CHANNEL 5
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/28093.ts
#EXTINF:-1,027 - CHANNEL 5  PLUS 1
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/28092.ts
#EXTINF:-1,028 - MY5
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/28091.ts
#EXTINF:-1,029 - 5 USA
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/28090.ts
#EXTINF:-1,030 - 5STAR
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/28089.ts
#EXTINF:-1,031 - SLY 1
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/28088.ts
#EXTINF:-1,032 - SLY 2
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/28087.ts
#EXTINF:-1,033 - SLY ATLANTIC
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/28086.ts
#EXTINF:-1,034 - SLY ARTS
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/28085.ts
#EXTINF:-1,035 - DAVE
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/28084.ts
#EXTINF:-1,036 - DAVE JA VU
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/28083.ts
#EXTINF:-1,037 - COMEDY CENTRAL
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/28082.ts
#EXTINF:-1,038 - COMEDY XTRA
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/28081.ts
#EXTINF:-1,039 - ALIBI
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/28080.ts
#EXTINF:-1,040 - AMC UK
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/28079.ts
#EXTINF:-1,041 - DMAX
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/28078.ts
#EXTINF:-1,042 - DRAMA
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/28077.ts
#EXTINF:-1,043 - E!
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/28076.ts
#EXTINF:-1,044 - EDEN
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/28075.ts
#EXTINF:-1,045 - FOOD NETWORK
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/28074.ts
#EXTINF:-1,046 - GOOD FOOD
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/28073.ts
#EXTINF:-1,047 - FOX
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/28072.ts
#EXTINF:-1,048 - GOLD
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/28071.ts
#EXTINF:-1,049 - HOME
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/28070.ts
#EXTINF:-1,050 - HORROR CHANNEL
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/28069.ts
#EXTINF:-1,051 - LIFETIME
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/28068.ts
#EXTINF:-1,052 - PICK
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/28067.ts
#EXTINF:-1,053 - QUEST
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/28066.ts
#EXTINF:-1,054 - REALLY
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/28065.ts
#EXTINF:-1,055 - SYFY
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/28064.ts
#EXTINF:-1,056 - TLC
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/28063.ts
#EXTINF:-1,057 - UNIVERSAL
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/28062.ts
#EXTINF:-1,058 - W
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/28061.ts
#EXTINF:-1,059 - YESTERDAY
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/28060.ts
#EXTINF:-1,060 - RTE 1
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/28059.ts
#EXTINF:-1,061 - RTE 2
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/28058.ts
#EXTINF:-1,062 - 3E
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/28057.ts
#EXTINF:-1,063 - TV3
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/28056.ts
#EXTINF:-1,064 - TG4
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/28055.ts
#EXTINF:-1,070 - SLY NEWS
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/28054.ts
#EXTINF:-1,071 - FOX NEWS
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/28053.ts
#EXTINF:-1,072 - CNN NEWS
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/28052.ts
#EXTINF:-1,073 - BBC NEWS
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/28051.ts
#EXTINF:-1,074 - CBBC
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/28050.ts
#EXTINF:-1,075 - CBEEBIES
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/28049.ts
#EXTINF:-1,076 - DISNEY CHANNEL
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/28048.ts
#EXTINF:-1,077 - DISNEY XD
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/28047.ts
#EXTINF:-1,078 - DISNEY Jr
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/28046.ts
#EXTINF:-1,079 - CARTOON NETWORK
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/28045.ts
#EXTINF:-1,080 - BOOMERANG
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/28044.ts
#EXTINF:-1,081 - NICKELODEON
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/28043.ts
#EXTINF:-1,082 - NICK TOONS
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/28042.ts
#EXTINF:-1,083 - NICK JNR
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/28041.ts
#EXTINF:-1,084 - NICK JNR TOO
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/28040.ts
#EXTINF:-1,085 - BABY TV
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/28039.ts
#EXTINF:-1,086 - NAT GEO WILD HD
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/28038.ts
#EXTINF:-1,087 - NAT GEO HD
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/28036.ts
#EXTINF:-1,088 - CRIME AND INVESTIGATION HD
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/28034.ts
#EXTINF:-1,089 - ANIMAL PLANET HD
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/28032.ts
#EXTINF:-1,090 - ANIMAL PLANET
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/28031.ts
#EXTINF:-1,091 - H2 HD
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/28030.ts
#EXTINF:-1,092 - HISTORY HD
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/28028.ts
#EXTINF:-1,093 - DICOVERY HISTORY HD
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/28026.ts
#EXTINF:-1,094 - DICOVERY HISTORY
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/28025.ts
#EXTINF:-1,095 - DICOVERY SCIENCE HD
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/28024.ts
#EXTINF:-1,096 - DICOVERY SCIENCE
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/28023.ts
#EXTINF:-1,097 - DICOVERY TURBO HD
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/28022.ts
#EXTINF:-1,098 - DICOVERY TURBO
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/28021.ts
#EXTINF:-1,099 - DICOVERY HD
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/28020.ts
#EXTINF:-1,100 - DICOVERY
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/28019.ts
#EXTINF:-1,101 - DICOVERY SHED HD
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/28018.ts
#EXTINF:-1,102 - DICOVERY SHED
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/28017.ts
#EXTINF:-1,103 - ID HD
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/28016.ts
#EXTINF:-1,104 - ID
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/28015.ts
#EXTINF:-1,105 - SLY-CINEMA-PREMIERE HD
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/28014.ts
#EXTINF:-1,106 - SLY-CINEMA-PREMIERE
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/28013.ts
#EXTINF:-1,107 - SLY-CINEMA-SELECT HD
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/28012.ts
#EXTINF:-1,108 - SLY-CINEMA-SELECT
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/28011.ts
#EXTINF:-1,109 - SLY-CINEMA-SCI-FI & HORROR HD
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/28010.ts
#EXTINF:-1,110 - SLY-CINEMA-SCI-FI & HORROR
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/28009.ts
#EXTINF:-1,111 - SLY-CINEMA-FAMILY HD
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/28008.ts
#EXTINF:-1,112 - SLY-CINEMA-FAMILY
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/28007.ts
#EXTINF:-1,113 - SLY-CINEMA-DRAMA AND ROMANCE HD
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/28006.ts
#EXTINF:-1,114 - SLY-CINEMA-DRAMA & ROMANCE
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/28005.ts
#EXTINF:-1,115 - SLY-CINEMA-DISNEY HD
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/28004.ts
#EXTINF:-1,116 - SLY-CINEMA-DISNEY
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/28003.ts
#EXTINF:-1,117 - SLY-CINEMA-COMEDY HD
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/28002.ts
#EXTINF:-1,118 - SLY-CINEMA-COMEDY
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/28001.ts
#EXTINF:-1,119 - SLY-CINEMA-ACTION & ADVENTURE HD
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/28000.ts
#EXTINF:-1,120 - SLY-CINEMA-ACTION & ADVENTURE
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/27999.ts
#EXTINF:-1,121 - SLY-CINEMA-MODERN GREATS HD
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/27998.ts
#EXTINF:-1,122 - SLY-CINEMA-MODERN GREATS
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/27997.ts
#EXTINF:-1,123 - SLY-CINEMA-THRILLER HD
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/27996.ts
#EXTINF:-1,124 - SLY-CINEMA-THRILLER
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/27995.ts
#EXTINF:-1,125 - B-T-SPORTS 1 HD
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/27994.ts
#EXTINF:-1,126 - B-T-SPORTS 1
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/27993.ts
#EXTINF:-1,127 - B-T-SPORTS 2 HD
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/27992.ts
#EXTINF:-1,128 - B-T-SPORTS 2
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/27991.ts
#EXTINF:-1,129 - B-T-SPORTS 3 HD
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/27990.ts
#EXTINF:-1,130 - B-T-SPORTS 3
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/27989.ts
#EXTINF:-1,131 - B-T-SPORTS ESPN HD
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/27988.ts
#EXTINF:-1,132 - B-T-SPORTS ESPN
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/27987.ts
#EXTINF:-1,133 - B-T-SPORTS-EXTRA 1
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/27986.ts
#EXTINF:-1,134 - B-T-SPORTS-EXTRA 2
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/27985.ts
#EXTINF:-1,135 - B-T-SPORTS-EXTRA 3
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/27984.ts
#EXTINF:-1,136 - B-T-SPORTS-EXTRA 4
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/27983.ts
#EXTINF:-1,137 - B-T-SPORTS-EXTRA 5
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/27982.ts
#EXTINF:-1,138 - B-T-SPORTS-EXTRA 6
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/27981.ts
#EXTINF:-1,139 - SLY-SPORTS-BOX-OFFICE-HD
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/27980.ts
#EXTINF:-1,140 - SLY-SPORTS-MAIN-EVENT-HD
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/27979.ts
#EXTINF:-1,141 - SLY-SPORTS-MAIN-EVENT
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/27978.ts
#EXTINF:-1,142 - SLY-SPORTS-ACTION-HD
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/27977.ts
#EXTINF:-1,143 - SLY-SPORTS-ACTION
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/27976.ts
#EXTINF:-1,144 - SLY-SPORTS-PREM-LEAGUE-HD
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/27975.ts
#EXTINF:-1,145 - SLY-SPORTS-PREM-LEAGUE
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/27974.ts
#EXTINF:-1,146 - SLY-SPORTS-FOOTBALL-HD
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/27973.ts
#EXTINF:-1,147 - SLY-SPORTS-FOOTBALL
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/27972.ts
#EXTINF:-1,148 - SLY-SPORTS-ARENA-HD
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/27971.ts
#EXTINF:-1,149 - SLY-SPORTS-ARENA
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/27970.ts
#EXTINF:-1,150 - SLY-SPORTS-CRICKET-HD
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/27969.ts
#EXTINF:-1,151 - SLY-SPORTS-CRICKET
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/27968.ts
#EXTINF:-1,152 - SLY-SPORTS-F1-HD
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/27967.ts
#EXTINF:-1,153 - SLY-SPORTS-F1
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/27966.ts
#EXTINF:-1,154 - SLY-SPORTS-GOLF-HD
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/27965.ts
#EXTINF:-1,155 - SLY-SPORTS-GOLF
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/27964.ts
#EXTINF:-1,156 - SLY-SPORTS-MIX-HD
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/27963.ts
#EXTINF:-1,157 - SLY-SPORTS-MIX
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/27962.ts
#EXTINF:-1,158 - SLY-SPORTS-NEWS-HD
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/27961.ts
#EXTINF:-1,159 - SLY-SPORTS-NEWS
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/27960.ts
#EXTINF:-1,160 - ITV-BOX-OFFICE HD
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/28121.ts
#EXTINF:-1,165 - AT THE RACES
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/27959.ts
#EXTINF:-1,166 - BOX NATION
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/27958.ts
#EXTINF:-1,167 - FREESPORTS
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/27957.ts
#EXTINF:-1,168 - FRONTRUNNER
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/27956.ts
#EXTINF:-1,169 - MOTORSPORT TV
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/27955.ts
#EXTINF:-1,170 - EIR-SPORT 1
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/27954.ts
#EXTINF:-1,171 - EIR-SPORT 2
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/27953.ts
#EXTINF:-1,172 - EUROSPORT 1
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/27952.ts
#EXTINF:-1,173 - EUROSPORT 2
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/27951.ts
#EXTINF:-1,174 - PREMIERSPORTS HD
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/27950.ts
#EXTINF:-1,175 - PREMIERSPORTS
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/27949.ts
#EXTINF:-1,176 - RACING UK HD
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/27948.ts
#EXTINF:-1,177 - RACING UK
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/27947.ts
#EXTINF:-1,180 - SPORTS-NET-EAST HD (US)
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/27946.ts
#EXTINF:-1,181 - SPORTS-NET-EAST (US)
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/27945.ts
#EXTINF:-1,182 - SPORTS-NET-ONTARIO HD (US)
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/27944.ts
#EXTINF:-1,183 - SPORTS-NET-ONTARIO (US)
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/27943.ts
#EXTINF:-1,184 - SPORTS-NET-PACIFIC HD (US)
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/27942.ts
#EXTINF:-1,185 - SPORTS-NET-PACIFIC (US)
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/27941.ts
#EXTINF:-1,186 - SPORTS-NET-WEST HD (US)
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/27940.ts
#EXTINF:-1,187 - SPORTS-NET-WEST (US)
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/27939.ts
#EXTINF:-1,188 - SPORTS-NET-WORLD HD (US)
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/27938.ts
#EXTINF:-1,189 - SPORTS-NET-WORLD (US)
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/27937.ts
#EXTINF:-1,190 - SPORTS-NET-360 HD (US)
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/27936.ts
#EXTINF:-1,191 - SPORTS-NET-360 (US)
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/27935.ts
#EXTINF:-1,192 - SPORTS-NET-ONE HD (US)
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/27934.ts
#EXTINF:-1,193 - SPORTS-NET-ONE (US)
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/27933.ts
#EXTINF:-1,194 - TSN 1 (US)
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/27932.ts
#EXTINF:-1,195 - TSN 2 (US)
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/27931.ts
#EXTINF:-1,196 - TSN 3 (US)
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/27930.ts
#EXTINF:-1,197 - TSN 4 (US)
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/27929.ts
#EXTINF:-1,198 - TSN 5 (US)
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/27928.ts
#EXTINF:-1,199 - WWE NETWORK (US)
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/27927.ts
#EXTINF:-1,200 - FOX-SPORTS 1 (US)
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/27926.ts
#EXTINF:-1,201 - FOX-SPORTS 2 (US)
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/27925.ts
#EXTINF:-1,202 - AFN-SPORTS (US)
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/27924.ts
#EXTINF:-1,203 - AFN-SPORTS 2 (US)
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/27923.ts
#EXTINF:-1,204 - MLB NETWORK (US)
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/27922.ts
#EXTINF:-1,205 - NBA TV (US)
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/27921.ts
#EXTINF:-1,220 - BEIN FR 1
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/27920.ts
#EXTINF:-1,221 - BEIN FR 2
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/27919.ts
#EXTINF:-1,222 - BEIN FR 3
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/27918.ts
#EXTINF:-1,223 - BEIN-SPORTS 1 HD
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/27917.ts
#EXTINF:-1,224 - BEIN-SPORTS 2 HD
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/27916.ts
#EXTINF:-1,225 - BEIN-SPORTS 3 HD
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/27915.ts
#EXTINF:-1,226 - BEIN-SPORTS 4 HD
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/27914.ts
#EXTINF:-1,227 - BEIN-SPORTS 5 HD
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/27913.ts
#EXTINF:-1,228 - BEIN-SPORTS 6 HD
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/27912.ts
#EXTINF:-1,229 - BEIN-SPORTS 7 HD
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/27911.ts
#EXTINF:-1,230 - BEIN-SPORTS 8 HD
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/27910.ts
#EXTINF:-1,231 - BEIN-SPORTS 9 HD
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/27909.ts
#EXTINF:-1,232 - BEIN-SPORTS 10 HD
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/27908.ts
#EXTINF:-1,233 - BEIN-SPORTS 11 HD
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/27907.ts
#EXTINF:-1,234 - BEIN-SPORTS 12 HD
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/27906.ts
#EXTINF:-1,235 - BEIN-SPORTS EPL 1 (GAME TIMES ONLY)
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/27905.ts
#EXTINF:-1,236 - BEIN-SPORTS EPL 2 (GAME TIMES ONLY)
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/27904.ts
#EXTINF:-1,237 - BEIN-SPORTS EPL 3 (GAME TIMES ONLY)
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/27903.ts
#EXTINF:-1,238 - BEIN-SPORTS EPL 4 (GAME TIMES ONLY)
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/27902.ts
#EXTINF:-1,239 - BEIN-THAI 1
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/27901.ts
#EXTINF:-1,240 - BEIN-THAI 2
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/27900.ts
#EXTINF:-1,241 - BEIN-THAI 3
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/27899.ts
#EXTINF:-1,242 - OLYMPIC CHANNEL
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/27898.ts
#EXTINF:-1,243 - NBC GOLF HD
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/27897.ts
#EXTINF:-1,244 - C GOLF
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/27896.ts
#EXTINF:-1,245 - ZIGGO-SPORTS-EXTRA 1
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/27895.ts
#EXTINF:-1,246 - ZIGGO-SPORTS-EXTRA 2
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/27894.ts
#EXTINF:-1,247 - ZIGGO-SPORTS-VOETBALL
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/27893.ts
#EXTINF:-1,248 - USA NBC GOLF
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/27892.ts
#EXTINF:-1,249 - CANAL SPORTS
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/27891.ts
#EXTINF:-1,250 - SFR-SPORT 1
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/27890.ts
#EXTINF:-1,251 - SFR-SPORT 2
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/27889.ts
#EXTINF:-1,252 - SFR-SPORT 3
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/27888.ts
#EXTINF:-1,253 - SPORT-KLUB 1HD
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/27887.ts
#EXTINF:-1,254 - SPORT-KLUB 2HD
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/27886.ts
#EXTINF:-1,255 - SPORT-KLUB 3HD
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/27885.ts
#EXTINF:-1,256 - SKY-NET-SPORTS 1
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/27884.ts
#EXTINF:-1,257 - SKY-NET-SPORTS 2
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/27883.ts
#EXTINF:-1,258 - SKY-NET-SPORTS 3
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/27882.ts
#EXTINF:-1,259 - SKY-NET-SPORTS 4
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/27881.ts
#EXTINF:-1,260 - SKY-NET-SPORTS 5
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/27880.ts
#EXTINF:-1,261 - SKY-NET-SPORTS 6
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/27879.ts
#EXTINF:-1,274 - MTV ROCKS
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/27878.ts
#EXTINF:-1,275 - MTV MUSIC
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/27877.ts
#EXTINF:-1,276 - MTV HITS
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/27876.ts
#EXTINF:-1,277 - MTV DANCE
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/27875.ts
#EXTINF:-1,278 - MTV CLASSIC
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/27874.ts
#EXTINF:-1,279 - MTV BASE
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/27873.ts
#EXTINF:-1,280 - A&E (US)
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/27872.ts
#EXTINF:-1,281 - AMC (US)
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/27871.ts
#EXTINF:-1,282 - ANIMAL PLANET (US)
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/27870.ts
#EXTINF:-1,283 - DESTINATION AMERICA (US)
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/27869.ts
#EXTINF:-1,284 - DISCOVERY (US)
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/27868.ts
#EXTINF:-1,285 - DISCOVERY SCIENCE (US)
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/27867.ts
#EXTINF:-1,286 - E! ENTERTAINMENT (US)
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/27866.ts
#EXTINF:-1,287 - FX (US)
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/27865.ts
#EXTINF:-1,288 - HISTORY (US)
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/27864.ts
#EXTINF:-1,289 - SPIKE (US)
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/27863.ts
#EXTINF:-1,290 - SYFY (US)
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/27862.ts
#EXTINF:-1,291 - TBS (US)
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/27861.ts
#EXTINF:-1,292 - HBO ZONE HD (US)
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/27860.ts
#EXTINF:-1,293 - STARZ EDGE HD (US)
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/27859.ts
#EXTINF:-1,294 - NBC HD (US)
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/27858.ts
#EXTINF:-1,295 - CINEMAX HD (US)
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/27857.ts
#EXTINF:-1,296 - INVESTIGATION DISCOVERY HD (US)
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/27856.ts
#EXTINF:-1,297 - FOX HD (US)
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/27855.ts
#EXTINF:-1,298 - NBCSN HD (US)
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/27854.ts
#EXTINF:-1,299 - DISCOVERY SCIENCE HD (US)
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/27853.ts
#EXTINF:-1,300 - CINEMAX THRILLERMAX HD (US)
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/27852.ts
#EXTINF:-1,301 - CBS SPORTS NETWORK HD (US)
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/27851.ts
#EXTINF:-1,302 - UNIVERSAL HD (US)
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/27850.ts
#EXTINF:-1,303 - DISCOVERY VELOCITY HD (US)
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/27849.ts
#EXTINF:-1,304 - FOX COLLEGE SPORTS (US)
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/27848.ts
#EXTINF:-1,305 - HALLMARK HD (US)
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/27847.ts
#EXTINF:-1,306 - SHOWTIME 1 (US)
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/28144.ts
#EXTINF:-1,307 - SHOWTIME 2 (US)
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/28143.ts
#EXTINF:-1,308 - SONY MOVIES (US)
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/28142.ts
#EXTINF:-1,309 - CINEMAX (US)
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/28141.ts
#EXTINF:-1,310 - CINEMAX MOREMAX (US)
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/28140.ts
#EXTINF:-1,311 - IFC (US)
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/28139.ts
#EXTINF:-1,312 - LONGHORN NETWORK (US)
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/28138.ts
#EXTINF:-1,313 - MGM (US)
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/28137.ts
#EXTINF:-1,314 - MLB NETWORK (US)
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/28136.ts
#EXTINF:-1,315 - FX MOVIES (US)
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/28135.ts
#EXTINF:-1,316 - FX (US)
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/28134.ts
#EXTINF:-1,317 - FXM (US)
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/28133.ts
#EXTINF:-1,318 - FXX (US)
http://93.190.142.128:80/live/proctor/proctor/28132.ts
#EXTM3U
#EXTINF:-1,RTP 1 HD
http://asdp.ddns.net:8000/live/adriano/adriano/470.ts
#EXTINF:-1,RTP 2 HD
http://asdp.ddns.net:8000/live/adriano/adriano/344.ts
#EXTINF:-1,SIC HD
http://asdp.ddns.net:8000/live/adriano/adriano/345.ts
#EXTINF:-1,TVI HD
http://asdp.ddns.net:8000/live/adriano/adriano/346.ts
#EXTINF:-1,TVI 24
http://asdp.ddns.net:8000/live/adriano/adriano/347.ts
#EXTINF:-1,TVI Reality
http://asdp.ddns.net:8000/live/adriano/adriano/183.ts
#EXTINF:-1,TVI Ficção
http://asdp.ddns.net:8000/live/adriano/adriano/482.ts
#EXTINF:-1,CMTV
http://asdp.ddns.net:8000/live/adriano/adriano/473.ts
#EXTINF:-1,FRANCE 24
http://asdp.ddns.net:8000/live/adriano/adriano/514.ts
#EXTINF:-1,SANTUÁRIO FATIMA
http://asdp.ddns.net:8000/live/adriano/adriano/503.ts
#EXTINF:-1,SIC RADICAL
http://asdp.ddns.net:8000/live/adriano/adriano/361.ts
#EXTINF:-1,SIC CARAS
http://asdp.ddns.net:8000/live/adriano/adriano/362.ts
#EXTINF:-1,SIC Mulher
http://asdp.ddns.net:8000/live/adriano/adriano/360.ts
#EXTINF:-1,SPORT TV 1
http://asdp.ddns.net:8000/live/adriano/adriano/177.ts
#EXTINF:-1,SPORT TV 2
http://asdp.ddns.net:8000/live/adriano/adriano/471.ts
#EXTINF:-1,SPORT TV 3
http://asdp.ddns.net:8000/live/adriano/adriano/472.ts
#EXTINF:-1,SPORT TV 4
http://asdp.ddns.net:8000/live/adriano/adriano/202.ts
#EXTINF:-1,SPORT TV 5
http://asdp.ddns.net:8000/live/adriano/adriano/184.ts
#EXTINF:-1,BTV 1
http://asdp.ddns.net:8000/live/adriano/adriano/475.ts
#EXTINF:-1,PFC
http://asdp.ddns.net:8000/live/adriano/adriano/221.ts
#EXTINF:-1,A Bola TV
http://asdp.ddns.net:8000/live/adriano/adriano/181.ts
#EXTINF:-1,PORTO CANAL HD
http://asdp.ddns.net:8000/live/adriano/adriano/513.ts
#EXTINF:-1,Eurosport 1
http://asdp.ddns.net:8000/live/adriano/adriano/499.ts
#EXTINF:-1,tv record
http://asdp.ddns.net:8000/live/adriano/adriano/420.ts
#EXTINF:-1,TV GLOBO
http://asdp.ddns.net:8000/live/adriano/adriano/348.ts
#EXTINF:-1,TLC
http://asdp.ddns.net:8000/live/adriano/adriano/363.ts
#EXTINF:-1,TVCine 1 HD
http://asdp.ddns.net:8000/live/adriano/adriano/405.ts
#EXTINF:-1,TVCine 2 HD
http://asdp.ddns.net:8000/live/adriano/adriano/301.ts
#EXTINF:-1,TVCine 3 HD
http://asdp.ddns.net:8000/live/adriano/adriano/476.ts
#EXTINF:-1,TVCine 4 HD
http://asdp.ddns.net:8000/live/adriano/adriano/302.ts
#EXTINF:-1,Hollywood
http://asdp.ddns.net:8000/live/adriano/adriano/205.ts
#EXTINF:-1,Cinemundo
http://asdp.ddns.net:8000/live/adriano/adriano/494.ts
#EXTINF:-1,FOX HD
http://asdp.ddns.net:8000/live/adriano/adriano/500.ts
#EXTINF:-1,AXN WHITE HD
http://asdp.ddns.net:8000/live/adriano/adriano/358.ts
#EXTINF:-1,AXN BLACK HD
http://asdp.ddns.net:8000/live/adriano/adriano/359.ts
#EXTINF:-1,VH1
http://asdp.ddns.net:8000/live/adriano/adriano/340.ts
#EXTINF:-1,SIC K
http://asdp.ddns.net:8000/live/adriano/adriano/497.ts
#EXTINF:-1,Canal Panda
http://asdp.ddns.net:8000/live/adriano/adriano/493.ts
#EXTINF:-1,Nat Geo Wild
http://asdp.ddns.net:8000/live/adriano/adriano/479.ts
#EXTINF:-1,BBC
http://asdp.ddns.net:8000/live/adriano/adriano/516.ts
#EXTINF:-1,Discovery HD Showcase
http://asdp.ddns.net:8000/live/adriano/adriano/478.ts
#EXTINF:-1,National Geographic HD
http://asdp.ddns.net:8000/live/adriano/adriano/502.ts
#EXTINF:-1,Odisseia
http://asdp.ddns.net:8000/live/adriano/adriano/498.ts
#EXTINF:-1,Disney Channel
http://asdp.ddns.net:8000/live/adriano/adriano/481.ts
#EXTINF:-1,Record SP HD
http://asdp.ddns.net:8000/live/adriano/adriano/521.ts
#EXTINF:-1,Cartoon Network Portugal
http://asdp.ddns.net:8000/live/adriano/adriano/393.ts

Next Post Previous Post